Statutter for Direksjonsmusikkens Gamle Venner

  1. FORMÅL

   1. Direksjonsmusikkens Gamle Venner skal bidra til å sikre Direksjonsmusikkens fortsatte eksistens på et høyt kunstnerisk plan
   2. Venneforeningen skal også danne et bindeledd mellom orkesteret og de som ønsker å fremme overnevnte formål

 

  1. VIRKSOMHET

   1. I pakt med sin målsetting skal foreningen kanalisere støtte til orkesteret fra Direksjonsmusikkens store vennekrets. Foreningens Sekretariat bestemmer, innenfor rammen av Generalforsamlingens vedtak, i hvilke former og i hvilken utstrekning støtten skal komme orkesteret til gode
   2. Foreningens Sekretariat skal hvert semester sende medlemmene beretning om Direksjonsmusikkens virksomhet og utvikling
   3. Foreningens Sekretariat skal til enhver tid holde seg løpende orientert om Direksjonsmusikkens problemer og behov. Sekretariatet skal for øvrig iverksette tiltak som det finner egnet til å fremme orkesterets velferd og utvikling

 

  1. MEDLEMSKAP

   1. Medlemmer av Direksjonsmusikkens Gamle Venner kan alle bli som er enige i foreningens målsetting
   2. Medlemmene har rett til å få tilsendt beretninger om Foreningens og Direksjonsmusikkens virksomhet og utvikling. Medlemmene har videre rett til å benytte Foreningens Sekretariat som formidler av henvendelser til og fra orkesteret
   3. Medlemskapet gjelder kun i den utstrekning kontingenten er betalt

 

  1. KONTINGENT OG BIDRAG

   1. Medlemskapskontingenten er: Kr. 10,- pr. semester eller Kr. 25,- pr. kalenderår
   2. Foreningen kan fra medlemmer og andre motta bidrag og donasjoner som kan benyttes i overensstemmende med foreningens formål
   3. Bidrag fra Venneforeningen skal fortrinnsvis ikke kunne nyttes til å dekke orkesterets ordinære budsjettmessige behov

 

 1. ORGANISASJON

  1. Direksjonsmusikkens Gamle Venner holder Generalforsamling en gang hvert kalenderår
  2. Generalforsamlingen velger Sekretariatet og revisor og treffer vedtak om Foreningens virksomhet og treffer vedtak om eventuelle endringer i Foreningens statutter
   1. Sekretariatet består av:

    Generalsekretær,
    Kanselisekretær,
    Finanssekretær,
    Eksekutiv-sekretær og
    Ideologisekretær;

    Og foreslår den daglige ledelse av Foreningens virksomhet. I Generalsekretærens fravær fungerer Kanselisekretæren som Generalsekretær
   2. Medlemmene av Sekretariatet velges med simpelt flertall
   3. Sekretariatet skal ha sitt sete i Bergen
  3. Endringer i statuttene kan vedtas av Generalforsamlingen med 4/5 flertall
  4. Sekretariatet skal innkalle til ekstraordinær Generalforsamling når minst 1/2 av Foreningens medlemmer forlanger det, eller når det er enstemmighet i Sekretariatet om det