Direksjonsmusikkens Vedtekter

I. FORMÅL OG MEDLEMSKAP

§1. DIREKSJONSMUSIKKEN er en uavhengig, kulturell institusjon som har til formål å motvirke den ensidige dyrkelse av verbale og logiske uttrykksmåter i vår tid, ved å dyrke og fremme forståelsen for kultivert, monumental og dypt følt hornmusikk.

§2. DIREKSJONSMUSIKKEN ER ET FENOMEN.

§3. Medlemskap i DIREKSJONSMUSIKKEN har to grader:

1. Fast medlem er enhver utøver av kultivert hornmusikk som er funnet verdig til å delta i DIREKSJONSMUSIKKENS aktivitet.

2. Assosiert festdeltaker er enhver:

A) innehaver av DIREKSJONSMUSIKKENS Orden,
B) spesielt innbudt.

II. ADMINISTRASJON

§4. DIREKSJONSMUSIKKEN ledes av en DIREKSJON som består av:

1.Administrerende direktør

2.Kunstnerisk direktør

3.Direksjonssekretær

4.Økonomidirektør

5.Rekvisitadirektør

6.Velferdsdirektør

§5. Direksjonsmøter holdes hver gang DIREKSJONEN møtes.

§6. DIREKSJONEN er beslutningsdyktig når minst 4 direksjonsmedlemmer er til stede, inkludert adm. dir. Beslutning i mindre viktige saker kan fattes av 3 direksjonsmedlemmer, inkludert adm. dir., såfremt de fatter hva de beslutter.

§7. Ved beslutninger har adm.dir. 4-dobbelt stemme, dog ikke under den musikalske utøvelse. Øvrige direksjonsmedlemmer har dobbeltstemme.

§8. DIREKSJONENS oppgave er å sørge for at DIREKSJONSMUSIKKENS aktivitet og berømmelse holdes på et høyt nivå, og at DIREKSJONSMUSIKKENS fonds er diskontinuerlig stigende.

§9. Administrerende direktør står for den administrative ledelse, innkaller til Direksjonsmøter, og er ansvarlig for DIREKSJONSMUSIKKENS generelle atferd med absolutt myndighet.

Kunstnerisk direktør står for den kunstneriske ledelse, innkaller til øvelser, og er ansvarlig for den kunstneriske standard med absolutt myndighet.

Direksjonssekretæren har ansvaret for DIREKSJONSMUSIKKENS indre- og ytresekretoriske virksomhet med hensyn til all korrespondanse o.l., samt arkivering.

Økonomidirektøren har ansvaret for forvaltningen og økingen av DIREKSJONSMUSIKKENS fonds.

Rekvisitadirektøren har ansvaret for lagring og vedlikehold av DIREKSJONSMUSIKKENS faste aktiva.

Velferdsdirektøren har ansvaret for at medlemmene befinner seg vel på all sin ferd med DIREKSJONSMUSIKKEN. Han sørger for arrangement av tradisjonelle tilstelninger som Punch og Musikkaften, medlemsmøter o.l.

III. VALG

§10. DIREKSJONEN for et semester setter opp forslag til sammensetning av DIREKSJONEN for neste semester. Forslaget leses opp på medlemsmøte og vedtas ved akklamasjon. Bare faste medlemmer har akklamasjonsrett.

IV. OPPTREDEN

§11. Opptreden av DIREKSJONSMUSIKKEN kan finne sted til alle døgnets tider såfremt da opptredende er representative for DIREKSJONSMUSIKKEN med hensyn til atferd og kunstnerisk standard, og såfremt publikum synes mottakelig for kultivert hornmusikk. Tvilstilfeller avgjøres ved avstemning blant kunstnerisk direktør, adm. direktør og politimesteren på stedet.

§12. Instrumentene skal behandles med kjærlig, dog platonisk omhu. Grov mishandling av instrumenter kan medføre erstatningskrav og/eller eksklusjon. Dog skal mishandlingens kunstneriske verdi tillegges vekt.

§13. Alle instrumenter bør smøres.

V. ORDENSVERN

§14. DIREKSJONSMUSIKKENS orden, Den Oppblåste, Kunstneriske Direktør, kan tildeles i 3 grader til verdige utøvere eller forkjempere for kultivert hornmusikk:

3. grad: Den oppblåste Direktør uten stjerne kan tildeles faste medlemmer av DIREKSJONSMUSIKKEN som etter minst 2 semestres aktiv blåsing finnes å være oppblåste nok til å motta ordenen.

2. grad: Den oppblåste Direktør med stjerne kan tildeles faste medlemmer av DIREKSJONSMUSIKKEN som etter sin innsats har særlig grunn til å føle seg mer oppblåste enn andre.

1. grad: Den Oppblåste Direktør med kors er DIREKSJONSMUSIKKENS høyeste utmerkelse og kan tildeles de få utvalgte som gjennom sin innsats har blåst seg selv og DIREKSJONSMUSIKKENS berømmelse såvel som fonds opp til slike høyder at deres verdighet til å motta den største heder synes uomtvistelig.

Den Oppblåste Direktør med kors gir rett til tittelen Generaldirektør av DIREKSJONSMUSIKKEN.

§15. Den Oppblåste Direktør kan i alle grader tildeles personer utenom DIREKSJONSMUSIKKEN som gjennom sitt uselviske virke har virket for DIREKSJONSMUSIKKENS fortsatte virke og stigende berømmelse på en særlig fordelaktig måte.

§16. Ordenspromosjonen foretas av ORDENSDIREKSJONEN.

§17. ORDENSDIREKSJONEN har 3 medlemmer som velges av DIREKSJONEN og ledes av en Ordensdirektør som er innehaver av DIREKSJONSMUSIKKENS høyeste utmerkelse.

§18. Innstilling av personer for tildeling av Den Oppblåste Direktør foretas av DIREKSJONEN.